Monday, July 14, 2008

雜錦update

呢排忙死了, 去咗星洲幾日探jr, 翻來大把嘢要跟, 去之前參加咗激成大會, 比個cfo激親, 不過, 照計佢哋明年會識做啲, 因為盤數都唔係假, 收董事費亦都克制, 年年比人鬧都唔係幾好掛!
美國病入膏肓, jr指係無得救, 我本來對下半年反彈好有信心, 但如今救兩房市場都唔受, 幾煩, 至怕歐元升破1.6, 就大選都無面比啦!
大選之後, 除非共和党爆冷, 否則仗一定要打, 伊朗似乎以為可以鬥拋, 唔知道以色列呢排check水溫, 看看阿拉伯世界的反應, 好似無人加入撐伊朗, 就知道是什麽事啦. 班遜尼派當權者其實對伊朗班什葉教長怕得要死!有人出手唔知幾好.
想發, 記得去排隊買1400元嗰套奧運鈔, 不過要係街頭挨兩三晚, Peter就頂唔順啦!